bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.06.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Nowe ogłoszenie

Praca

Ogłoszenie z dnia: 19.06.2013 r.
Obowiązuje do: 26.06.2013 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej


Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat weterynarii w Złotoryi
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

Miejsce wykonywania pracy: Złotoryja

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, kontrolowanie nadzorowanych podmiotów, przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości analiza sytuacji epizootycznej na terenie powiatu złotoryjskiego, prowadzenie sprawozdawczości okresowej

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami) - obszar powiatu złotoryjskiego: wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca w terenie-dojazdy samochodem służbowym, praca przy komputerze, budynek parterowy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e :

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu ( w przypadku lekarza weterynarii),
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu

wymagania dodatkowe

 • specjalizacja z zakresu epizootiologii i administracji weterynaryjnej,
 • dyspozycyjność i komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,
 • komunikatywna znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański,
 • 3 miesięczne doświadczenie w pracy w Inspekcji weterynaryjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów i szkoleń.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów: 26-06-2013

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data stempla pocztowego). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76-87-83-315Opublikował: Jarosław Krzysztan
Publikacja dnia: 19.06.2013
Podpisał: Kamila Król
Dokument z dnia: 19.06.2013
Dokument oglądany razy: 580