bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.02.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Edycja

Nabór kandydatów

Ogłoszenie z dnia: 22.02.2018 r.
Obowiązuje do: 07.03.2018 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Ogłoszenie o naborze


Ogłoszenie z dnia: 10.12.2014 r.
Obowiązuje do: 31.12.2014 r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat weterynarii w Złotoryi
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

Miejsce wykonywania pracy: Złotoryja

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwiarząt,
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów,
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości,
 • analiza sytuacji epizootycznej na terenie powiatu złotoryjskiego,
 • prowadzenie sprawozdawczości okresowej.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-15:15, praca w siedzibie inspektoratu oraz w terenie (kontakt ze zwierzętami) - obszar powiatu złotoryjskiego: wyjazdy służbowe, reprezentacja urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
praca prz komej 4 gdzin, praca w terenie-dojazdy samochodem służbowym, budynek parterowy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e :

 • wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu( w przypadku lekarza weterynarii),
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu.

wymagania dodatkowe

 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy i pracy w zespole,
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających kończenie kursów i szkoleń,
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Termin składania dokumentów: 31.12.2014 r. 

Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii, ul. Wyszyńskiego 12, 59-500 Złotoryja

Inne informacje:
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
W ofercie należy podać dane kontaktowe( e-mail, telefon). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną powiadomione telefonicznie i listownie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 76-87-83-315. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.Opublikował: Radosław Kichewko
Publikacja dnia: 22.02.2018
Podpisał: Kamila Król
Dokument z dnia: 10.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 794