bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp

Powietowy Inspektorat Weterynarii w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-03-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-08.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

– część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
– niektóre dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
– brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej nie są obsługiwane skróty klawiaturowe przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Marzec, marcin.marzec@piw-zlotoryja.internetdsl.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 878-33-15. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotoryi mieści się przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 12

  • Obiekt znajduje się przy ulicy kard. Stefana Wyszyńskiego. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych, rampa przystosowana dla wózków inwalidzkich znajduje się po prawej stronie wejścia głównego.
  • W budynku nie występują inne dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla klientów znajduje się na parterze budynku, nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
  • Przy budynku znajduje się parkingi, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  • Po całym budynku można poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  • W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotoryi nie ma pętli indukcyjnych.
  • W urzędzie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego, nie ma przeciwwskazań co do wykorzystania tłumacza online.Opublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 08.07.2020
Podpisał: Marcin Marzec
Dokument z dnia: 08.07.2020
Dokument oglądany razy: 94