bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotoryi informuje:

15.07.2021

Nakazuje się:

 1. utrzymywanie świń w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi, w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie;
 2. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu;
 3. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych;
 4. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wjazdami do gospodarstwa i utrzymanie ich w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności środka dezynfekcyjnego;
 5. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanego do obsługi świń;
 6. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 7. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia;
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;
 9. uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków,w których są utrzymywane świnie;
 10. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 11. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 12. oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcję, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczania na obszarze ochronnym.

Zakazuje się:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
 3. karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;
 4. wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami lub obszaru zagrożenia, chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem;

W gospodarstwach położonych na obszarze objętym ograniczeniami I dopuszcza się ubój trzody chlewnej na użytek własny pod warunkiem, że były one utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem. Posiadacz zwierząt zgłasza do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Złotoryi zamiar uboju co najmniej na 24 godziny przed
dokonaniem uboju w celu produkcji mięsa. Świnie te muszą zostać poddane badaniu przed ubojowemu a mięso pozyskane w wyniku uboju tych świń musi zostać poddane badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Posiadacz świń informuje Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze objętym ograniczeniami I.

Wszystkie zmiany liczebności świń w stadzie z wyjątkiem urodzenia należy zgłaszać do Biura Powiatowego ARiMR w ciągu 2 dni od zdarzenia.

Podstawy prawne:

 1. ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. L 129/1 z dnia 15.4.2021.
 2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (tj. Dz. U z 2018r poz. 290 z poźń. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia w 2021 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie (Dz. U. z 202 Ir. poz. 236).

Zasady bioasekuracji świń obowiązujące w obszarze objętym ograniczeniami I (strefa niebieska) obszar powiatu złotoryjskiego.pdf

Opublikował: Marcin Marzec
Publikacja dnia: 15.07.2021

Dokument oglądany razy: 612
« inne aktualności